LIGA SCRIITORILOR ROMÂNI

FILIALA GORJ

Acronim – LSR-GJ –

 

STATUT

 

STATUTUL
LIGII SCRIITORILOR – CLUJ NAPOCA

CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE

Art.1. Liga Scriitorilor, denumită în continuare, prescurtat, LS, este o organizație profesională, nonguvernamentală, apolitică, fără scop lucrativ sau patrimonial, formată din creatori în domeniul literaturii.
Art.2. LS se constituie ca asociație în temeiul Ordonanței Guvernului României nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociații și fundații, actualizată prin Legea nr. 246 din 18 iulie 2005.
(2) Sediul central al Ligii Scriitorilor este în municipiul Cluj – Napoca, Str. Ion Meșter, nr.3, bl. G, sc.6, et.1, ap.56, tel. 0264-421209.
(3) LS este organizată cu filiale zonale. Pentru înființarea unei filiale este necesar un număr de cel puțin 10 membri.
Art.3. LS, ca persoană juridică, reprezintă interesele profesionale și sociale ale membrilor săi, și susține activitatea de creație a acesteia prin mijloace legale specifice.
Art.4. LS militează pentru respectarea principiului libertății de creație și exprimare, de opțiune și orientare diversă în domeniul literaturii, egalității în drepturi și obligații, precum și al solidarității morale, civice și sociale a membrilor săi; LS sprijină și ocrotește dezvoltarea personalității scriitorului în folosul acestuia și societății.
Art.5. LS este o asociație profesională deschisă care nu se contrapune altor uniuni, asociații, societăți sau fundații similare, primind în rândurile sale, pe baza liberului consimțământ și a criteriilor de performanță profesională, scriitori care se simt solidari cu scopurile și obiectivele LS și nu sunt membrii ai altor uniuni de creație literară.
(2) În LS pot fi primiți și alți scriitori și asociații de profil, din țară și diaspora, care consideră că Liga Scriitorilor este mai reprezentativă pentru ei.

CAPITOLUL II. OBIECTIVE

Art.6. LS acționează prin forme și modalități specifice pentru sprijinirea și apărarea creației literare, a intereselor profesionale, economice, sociale și morale ale membrilor săi. Ea înființează și susține o editură și o publicație proprie, încurajează și premiază creațiile literare valoroase, inclusiv traducerile din și în limba română, organizează expoziții și saloane de carte, precum și alte activități specifice de promovare a literaturii. Scopul asociației LS este încurajarea, stimularea și promovarea creației literare în rândurile membrilor săi, precum și în cele ale publicului larg, prin desfășurarea de activități culturare, literare și artistice adecvate. Durata de funcționare este pe termen nedeterminat.
Art.7. Activitățile pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizații administrative prealabile, nu vor putea fi inițiate, sub sancțiunea dizolvării asociației pe cale judecătorească, decât după obținerea autorizațiilor respective.
Art.8. LS sprijină, potrivit Legii nr.8 privind dreptul de autor și drepturile conexe, și a altor legi în vigoare, exercitarea drepturilor și apărarea intereselor profesionale, prin forme materiale, administrative și juridice.

CAPITOLUL III. ORGANELE DE CONDUCERE

Art.9. LS este formată din Adunarea Generală (Conferința), Consiliul de Conducere, Colegiul Director și Comisia de Cenzori, structuri care constituie organele de conducere ale Ligii Scriitorilor.
Art.10. Adunarea Generală este organul de conducere al LS care decide asupra activității acesteia. Ea se convoacă anual, iar o dată la trei ani se desfășoară Conferința. Acestea au următoarele atribuții:
a) Aprobă structura organizatorică a LS;
b) Alege Consiliul de Conducere, Colegiul Director și Comisia de Cenzori, stabilind competențele acestora;
c) Aprobă și modifică programele de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli;
d) Desemnează o comisie de validare a cererilor și dosarelor de primire în LS, formată din 5 membri;
e) Hotărăște adoptarea sau modificarea statutului, precum și denumirea sau forma juridică a asociației;
f) Hotărăște asupra dizolvării asociației.
Art.11. Hotărârile Adunării Generale se iau prin vot deschis. Alegerea membrilor consiliului de conducere se face prin vot secret. Membrii Comisiei de Cenzori se aleg sau se revocă prin vot deschis.
Art.12. Consiliul de Conducere este ales pe o durată de trei ani. În prima sa ședință, Consiliul își alege președintele prin vot deschis. Președintele alege structura Consiliului și face propuneri pentru membri Colegiului Director pe funcții. Propunerile sunt aprobate prin vot deschis.
Art.13. Consiliul de Conducere se constituie din Colegiul Director (președinte, vicepreședinte și secretar) și alți patru membri, care sunt și șefi ai secțiilor de: proză, poezie, teatru și critică literară.
(2) Consiliul de Conducere se întrunește, de regulă, trimestrial în ședințe care sunt conduse de președinte sau de alt membru al Colegiului Director. Pentru valabilitatea deciziilor sale este necesară prezența a cel puțin 5 membri din 7.
Art.14. Atribuțiile Consiliului de Conducere sunt următoarele:
a) Primește dosarele celor care solicită să devină membri și hotărăște validarea lor;
b) Stabilește și întreține relații în numele Ligii cu alte asociații similare din țară și străinătate;
c) Desemnează anual un juriu pentru premierea celor mai valoroase lucrări publicate ale membrilor săi;
d) Stabilește măsurile ce se impun pentru organizarea și desfășurarea unor activități culturale.

 

CAPITOLUL IV. MEMBRII LS. DREPTURI ȘI ÎNDATORIRI

Art.15. Calitatea de membru al LS se poate dobândi de orice scriitor profesionist din România sau din diaspora românească, la solicitarea lui scrisă, însoțită de recomandările și motivațiile necesare privind lucrările publicate, precum și referințele critice ale acestora. Calitatea de membru al LS se poate pierde la cerere sau în cazul de nerespectare a Statutului, prin hotărâre a Adunării Generale.
Art.16. Primirea în LS se hotărăște de către Colegiul Director pe baza recomandării comisiei de validare. Solicitantul prezintă în acet scop recomandări din partea a trei membri ai Ligii, cerere scrisă, memoriu de activitate, considerații critice și alte înscrisuri care pot completa profilul lui literar. Membrilor fondatori nu li se solicită recomandarea. În schimb, ei vor trebui să prezinte cel puțin cinci aprecieri critice.
Art.17. Membrii LS sunt:
a) Stagiari, cu cel puțin o carte publicată;
b) Titulari, cu cel puțin două lucrări publicate. Pot deveni membri titulari și autorii unui singur volum, dacă acesta a apărut ca urmare a unui premiu de debut;
c) Onorifici, în mod excepțional, pentru scriitori cu mare notorietate;
d) Fondatori, pentru semnatarii Actului constitutiv.
Art.18. Prin sintagma „lucrări publicate” se înțeleg cărți de proză (roman, nuvele, povestiri), poezie, teatru, critică literară și literatură pentru copii, precum și traduceri în și din limba română.
Art.19. Se pot asimila cărților publicate și piesele de teatru (cel puțin două) reprezentate pe scene profesioniste sau lucrări literare pe suport electronic.
Art.20. Calitatea de membru al LS poate fi cumulată cu cea de membru al altei asociații cu profil literar, caz în care îi revine în responsabilitate numai taxa de înscriere.
Art.21. Membrii LS au urmatoarele drepturi și îndatoriri:
a) Să participe la acțiunile inițiate în numele Ligii;
b) Să aleagă și să fie aleși în organismele Ligii;
c) Să respecte hotărârile luate în condițiile statutare;
d) Să aibă o conduită civică în plan profesional și social, care să nu aducă prejudicii prestigiului societății și demnității de scriitor.

CAPITOLUL V. RESURSELE FINANCIARE

Art.22. În vederea realizării veniturilor necesare defășurării activității sale și a bunei lor administrări LS își deschide cod fiscal și cont la bancă de persoană juridică.
Art.23. Administrarea contului se face de către secretarul Ligii sau de un administrator validat în acest sens în adunarea generală și este urmărită de Comisia de Cenzori.
Art.24. Resursele financiare ale LS se constituie din: taxa de înscriere și cotizații lunare ale membrilor săi; taxe percepute asupra dreptului de autor pentru membrii LS, conform legii; încasarea timbrului literar pentru cărțile publicate de membrii LS; donații, subvenții, sponsorizări sau din alte surse.

CAPITOLULVI. DISPOZIȚII FINALE

Art.25. LS este o asociație profesională cu personalitate juridică și funcțională, în conformitate cu legislația în vigoare, pe baza prezentulu Statut.
Art.26. LS are dreptul la ștampilă proprie, cod fiscal și cont la bancă, eliberând legitimații de membru.
Art.27. În decurs de trei ani de la înființare, LS își propune să facă toate demersurile legale pentru a fi recunoscută de Guvernul României ca fiind de utilitate publică, în condițiile Legii nr.246 din 18 iulie 2005, art.38 și 39.
Art.28. LS nu poate fi desființată prin măsuri administrative, ci numai prin hotărârea Adunării Generale a membrilor săi.
Art.29. În cazul dizolvării asociației, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice, ci numai către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, printr-o procedură care se va stabili și aproba cu majoritate de voturi în ultima Adunare Generală.
Art.30. Prezentul Statut are la bază prevederile legislației în vigoare, Actul constitutuiv și Procesul verbal al Adunării Generale de constituire a Asociației Ligii Scriitorilor din 4 octombrie 2006.

 

=============================

 

 

Start

 LSR-Filiala Gorj

 

 

 

---

Contact LSR - Filiala Gorj

 

© Copyright  LSR-Filiala Gorj  – 2014

---